Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Ważne !
W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024r.
Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 roku.
Po opublikowaniu wzoru wniosku zostanie on niezwłocznie umieszczony na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej.


Komu przysługuje dodatek osłonowy
Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:
1) Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2) Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski.

Ważne !
Osoba, która ubiega się o dodatek osłonowy, a nie posiada polskiego obywatelstwa, powinna przedstawić dokumenty potwierdzające, że:
1) jest obywatelem
* jednego z państw Unii Europejskiej,
* jednego z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
* Konfederacji Szwajcarskiej i posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce;
2) jest członkiem rodziny (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin) obywatela
* jednego z państw Unii Europejskiej,
* jednego z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
* Konfederacji Szwajcarskiej i posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce;
3) jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie:
* zezwolenia na pobyt stały,
* zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
* zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z następującymi okolicznościami:
- jest członkiem rodziny uchodźcy i przybywa do Polski lub przebywa w Polsce w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o cudzoziemcach);
- jest członkiem rodziny osoby, której udzielono ochrony uzupełniającej i przybywa do Polski lub przebywa w Polsce w celu połączenia się z rodziną ( art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o cudzoziemcach);
- posiada zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej przy równoczesnym spełnieniu dodatkowych przesłanek (art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach);
- uzyskał status uchodźcy (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
- uzyskał ochronę uzupełniającą (art. 3 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
* zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
Gospodarstwo domowe tworzą:
* gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
* gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.
Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek osłonowy
Podstawowy dodatek osłonowy wynosi:
* 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
* 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
* 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
* 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;
Podwyższony dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. (Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) wynosi:
* 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
* 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
* 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
* 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

Uwaga !
Dodatek osłonowy możemy przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacimy wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą,       o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Przy czym świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.
Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego
* Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.
Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podasz adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres.
Jeżeli nie podasz adresu poczty elektronicznej, będziesz mógł odebrać informację o przyznaniu dodatku osłonowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu, ul. Długa 8.
* Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Wypłata dodatku osłonowego
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Będzie on wypłacany jednorazowo do końca czerwca 2024 r. w zależności od otrzymania środków.

Gdzie można złożyć wniosek
Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Walim, możesz złożyć wniosek:
* w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu, ul. Długa 8 pokój nr 1 osoba odpowiedzialna E. Stelmach 74/8457227.
* za pomocą środków komunikacji elektronicznej – musisz go wtedy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego ( podpisać należy pismo przewodnie, załączony wniosek oraz załączniki).