Jak uzyskać dodatek dla gospodarstw domowych do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju. Najważniejsze informacje.  

 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) dała możliwość wypłacania dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ogrzewania tj. pellet, gaz LPG, drewno kawałkowane, olej opałowy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dniu 20 września opublikowało rozporządzenie ( Dz. U. poz. 1974 ), wprowadzające wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wniosek do pobrania w zakładce: dodatek dla gospodarstw domowych. Trzeba go wypełnić i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu, aby otrzymać dopłaty do ww. źródeł. 

 

Ile wynosi dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju? 

 Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego; 
 2. 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Dopłata wynosi więc: 

 1. 3000 zł do pelletu 
 2. 1000 zł do drewna kawałkowego
 3. 500 zł do gazu LPG
 4. 2000 zł do oleju opałowego.

 

Terminy. Gdzie i do kiedy składa się wniosek o dopłaty do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju? Kiedy spodziewać się wypłaty?

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.  

W Gminie Walim zadanie będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Długa 8, 58-320 Walim. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie ośrodka jak również poprzez platformę e-Puap – należy jednak pamiętać, że wysłanie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powoduje konieczność opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym ( nie wystarczy tylko przesłać za pomocą platformy e-Puap) . Tylko w ten sposób podpisane wnioski będą mogły być rozpatrywane.  

Wnioski składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Skrupulatne i czytelne wypełnienie wniosku znacznie ułatwi i przyśpieszy weryfikację danych. 

 

Kto może otrzymać dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju? 

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: 

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo 
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy 

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. 

 

Dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju – dane osobowe we wniosku 

 We wniosku trzeba będzie podać m.in. dane wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. Chodzi o imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania itp.

 

Czy można otrzymać dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju na konto? 

 Wypełniając wniosek o wypłatę dodatku trzeba będzie też podać numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana odpowiednia kwota - w zależności od rodzaju stosowanego źródła ciepła i opału.

 

Jakie gospodarstwo domowe we wniosku o dopłatę do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju? 

 We wniosku trzeba będzie również poinformować, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe czy wieloosobowe. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego trzeba będzie podać dane osób wchodzących w skąd tego gospodarstwa.

 

 We wniosku podaj, czym palisz w domu

 Trzeba będzie zaznaczyć również z jaki rodzaj paliwa jest wykorzystywany do ogrzewania (pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz LPG, olej opałowy).

 

 Co to jest gaz LPG?

 We wniosku znajduje się adnotacja, że za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. "Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej" - zaznaczono.

 

Czy muszę mieć wpis do CEEB? 

 Tak, o dodatki mogą ubiegać się właściciele gospodarstw, którzy zgłosili bądź już mają wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

 

Jaka odpowiedzialność grozi za złożenie fałszywego oświadczenia? 

Składający wniosek muszą także zwrócić uwagę, że informacje jakie w nim zawrą, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny.  

 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła