Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu przy ul. Długiej 8, 58-320 Walim.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach prowadzenie postępowań w sprawach:
  1. świadczeń rodzinnych,
  2. zasiłków dla opiekunów,
  3. świadczeń wychowawczych,
  4. wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
  5. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  6. karty dużej rodziny,
  7. dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
  8. stypendiów i zasiłków szkolnych,
  9. pomocy społecznej,
  10. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  11. zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  12. dodatków osłonowych.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 c rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów, wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieudostępnienia danych prowadzenie postępowań nie będzie możliwe.
 5. Przysługuje Panu/Pani dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione w celu realizacji w/w celów.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu w sposób zautomatyzowany.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.