Informujemy, iż 15 grudnia 2022 r. została uchwalona ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. To kolejna pomoc, mająca na celu wsparcie m. in. gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze, tym razem dla gospodarstw ogrzewających się gazem ziemnym.

Świadczenie w przeciwieństwie do dotychczas znanych rozwiązań nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającego z opłaconych faktur za dostarczenia paliwa w postaci gazu ziemnego. Refundacja podatku VAT ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu faktury za paliwa gazowe we wskazanym okresie.

 

Termin złożenia wniosku

Wnioski o refundację podatku VAT będą przyjmowane od dnia 1 lutego 2023 r. nie później jednak niż do 29 lutego 2024 r.- po 29 lutego 2024 r. należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za 2023 r. 

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. 

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. 

 

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.
  • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

 

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Realizatorem programu w Gminie Walim jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek należy złożyć w siedzibie OPS w Walimiu, ul. Długa 8, pokój nr 1 (biuro Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego) w poniższych formach:

  • na piśmie
  • elektronicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

Wnioski składane elektronicznie opatruje się :

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć skany wymaganych dokumentów oraz klauzulę RODO. 

 

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB. 

 

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT z dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. (PDF)

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT z dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. (DOC)

 

Więcej informacji można znaleźć w poradniku na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

 Osoba do kontaktu: podinspektor Ewa Stelmach  tel. kontaktowy 74/8457227