PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WALIM na lata 2021-2023 (plik PDF, rozmiar 155 KB)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r., poszukuje chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci,  do pełnienia funkcji Rodziny Wspierającej.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu, w przezwyciężaniu problemów w opiece  i wychowywaniu dzieci.   
 
Pomoc może dotyczyć:
    • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
    • organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
    • opieki i wychowywania dzieci, a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
    • pomoc w nauce,
    • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom,
    • racjonalnego dysponowania budżetem,
    • kształtowania i wypełniania ról społecznych.
Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:
Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.  
Rodzina wspierająca nie realizuje swoich działań zawodowo – nie otrzymuje wynagrodzenia. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do współpracy i  pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

 

 

Załącznik Nr 1 oświadczenie rodziny wspierającej (plik PDF, rozmiar 73 KB)

Załącznik nr 2 wniosek na rodzinę wspierającą (plik PDF, rozmiar 71 KB)