Ośrodek Pomocy Społeczne w Walimiu, został upoważniony prze Wójta Gminy Walim do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ważne: wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej

 

Gdzie można złożyć wniosek?

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu ul. Długa 8, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka.

Osoba do kontaktu: Pani Ewa Stelmach 74/8457227

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

 

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

KLAUZULA RODO

 

Podstawa prawna:

  1. art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).