Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 2 września br. będzie realizował nowe zadanie jakim są stypendia i zasiłki szkolne. W siedzibie ośrodka można otrzymać druk wniosku lub pobrać na stronie opswalim.pl. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przyznawania stypendium szkolnego na rok 2019/2020, która jest zamieszczona na stronie ośrodka lub w siedzibie jednostki. Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Walim znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków: od 2 do 16 września br. (inf. tel. 74/844 39 24)

 

Grafika przedstawiąjąca atrybuty szkolne: kredki, globus, tablice, książki, farby, pędzle, cyrkiel i inne przybory szkolne oraz dwoje dzieci z plecakami.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Walim znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo –wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej. Termin składania wniosków od 1  do 15 września danego roku.

Do pobrania wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Do pobrania wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego


Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł. Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2019 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.


Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę). Wydatki muszą być zgodne z zapisami decyzji o przyznaniu świadczenia. Wypłata stypendium następuje po przedłożeniu, a następnie po rozliczeniu w OPS Walim.
Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2019 roku do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2019 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

 • od września do grudnia 2019 r.
 • rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 5 grudnia 2019 r., a wypłata do 20 grudnia 2019 r.,
 • od stycznia do czerwca 2020 r. –rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 5 czerwca 2020r., a wypłata do 30 czerwca 2020 r.

Stypendium przyznane na okres wrzesień – grudzień rozliczane jest przy pomocy rachunków, faktur i innych dowodów poniesionych kosztów pochodzących z okresu wrzesień – grudzień danego roku kalendarzowego, za okres ten uwzględniane są również faktury VAT, rachunki i inne dowody poniesienia kosztów zakupu podręczników i przyborów szkolnych związanych z procesem edukacyjnym z miesiąca lipca i sierpnia roku, w którym składany jest wniosek Stypendium przyznane na okres styczeń –czerwiec rozliczane jest przy pomocy rachunków i faktur pochodzących z okresu styczeń –czerwiec danego roku kalendarzowego.

 

Wydatki kwalifikowane w roku szkolnym 2019/2020 do refundacji wydatków w ramach stypendium szkolnego

 1. Zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych (nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych), słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych  i chemicznych, map, globusów, lektur szkolnych (obowiązujących w danym roku szkolnym), literatury zawodowej, poradników związanych z edukacją ucznia (nie poradniki hobbistyczne).
 2. Zakup przyborów szkolnych: długopisy, ołówki, kredki,flamastry,linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe,brystol,pędzle, bibuły,papier kolorowy, nożyczki, taśmy klejące, zeszyty, kalkulator, teczka szkolna, okładki na książki i zeszyty, segregator, korektor, zakreślasz, marker, dziurkacz, zszywacz, patyczki do liczenia i innych związanych z zajęciami szkolnymi.
 3. Zakup ryzy papieru, o ile posiadanie jej jest wymagane na obowiązkowe zajęcia szkolne – 2 ryzy w roku szkolnym.
 4. Zakup tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie sportowe – jeden na rok szkolny.
 5. Zakup komputera, laptopa, tableta, monitora do komputera, klawiatury komputerowej, drukarki/ urządzenia wielofunkcyjnego – raz na 2 lata.
 6. Zakup myszki, podkładki pod mysz, tuszu do drukarki, komputerowych programów edukacyjnych.
 7. Zakup sprzętu sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu.
 8. Zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze przyjmując, 2 semestry w roku szkolnym:
  • spodenki sportowe, szorty sportowe, getry, leginsy,
  • koszulki sportowe (T-shirt),
  • skarpetki na zajęcia w-f.
   WAŻNE! Ogólna kwota zakupu 8a, 8b, 8c –wynosi do 30% wysokości kryterium dochodowego na 1 osobę w semestrze.
  • dres lub zamiast dresu spodnie sportowe i bluza sportowa – do 50% wysokości kryterium dochodowego na 1 osobę–w semestrze.
 9. Zakup obuwia sportowego na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego (np. buty sportowe typu: adidasy, tenisówki, halówki, trampki) –maks. 2 pary w semestrze przyjmując 2 semestry        w roku szkolnym, o ile szkoła wymaga na zajęcia wychowania fizycznego dwóch par obuwia sportowego, jedna para na zajęcia na hali sportowej a druga na zajęcia na boisku szkolnym –łącznie do 50% wysokości kryterium dochodowego na 1 osobę.
 10. Zakup mundurka szkolnego niezbędnego w procesie edukacji, stroju galowego wymaganego przez szkołę (raz w roku szkolnym - biała koszula, spodnie, spódniczka lub sukienka).
 11. Zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko –łącznie do 150% wysokości kryterium dochodowego na 1 osobę - raz na dwa lata.
 12. Zakup odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych (wraz z rachunkiem / fakturą, należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że zakupione rzeczy są wymagane przez szkołę) – dotyczy szkół ponadpodstawowych – jeden raz w roku szkolnym – max. 100% wysokości kryterium dochodowego na 1 osobę.