Osoby uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, składają wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Druki wniosków są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu.

Podstawowe informacje

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

Warunki uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej (osoby pełnoletniej) lub jej przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego).

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do tego świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio:

 • Zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów (zgodne z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. Dz. U. z dnia 29 lipca 2008r., Nr 136, poz. 855).
 • Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zatwierdzającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego stwierdzające wysokość przychodu rodziny uzyskanego przez członków rodziny w 2008 roku.
 • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającego się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
 • Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku gdy osoba na którą jest składany wniosek ukończyła 18 rok życia.
 • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy osoba na którą jest składany wniosek jest niepełnosprawna i ukończyła 25 rok życia.
 • Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w 2008 roku, niepodlegającego opodatkowaniu.
 • Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.
 • Orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.
 • Wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację.

Jeżeli dłużnik alimentacyjny zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

W przypadku, gdy o świadczenie z funduszu alimentacyjnego ubiega się osoba, która powyższe dokumenty dołączyła do wniosku o zasiłek rodzinny, należy o tym poinformować osobę przyjmującą wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dokumentów tych nie dołącza się do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Komu nie przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
 • zawarła związek małżeński