Gmina Walim po raz trzeci przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania – 630.365,71 zł
Całkowita wartość zadania – 630.365,71 zł

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu  przez asystenta osoby z niepełnosprawnością  w różnych sferach życia, w tym:
    1. Wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
    2. Wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
    3. Wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
    4. Wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:
    1. dzieci do ukończenia 16. roku życia  posiadającym  orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
    2. osoby z  niepełnosprawnościami  posiadające orzeczenie:
    1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Program  realizowany będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu w okresie od 15 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r.                                                              

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl