Aktualności

W trosce o zapobieżenie dalszemu zadłużaniu się  najemców mieszkań gminnych zalegających z czynszem i znajdujących się  zarazem  w trudnej sytuacji materialnej  - Wójt Gminy Walim podjął w dniu 17 lipca 2012 r. i wprowadził w życie Zarządzenie 170/2012,  które umożliwia tym najemcom odpracowanie długu. W tym celu należy złożyć wypełniony  wniosek z deklaracją spłaty długu w formie odpracowania w Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Walimiu ul. Długa 8.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

 

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

 

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że w dniach 20-25 lutego 2012 r. organizowany jest  „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, którego celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw. W tym celu Komendant  Komisariatu Policji w Głuszycy wyznaczył policjantów do pełnienia dyżurów, u których zasięgnąć można będzie porady oraz uzyskać niezbędną pomoc. Dyżury pełnione będą od poniedziałku 20 lutego 2012 r. do piątku 24 lutego 2012 r. w godzinach od 10.00 do 18.00, natomiast w sobotę 25 lutego 2012 r. w godzinach od 10.00. do 13.00.

Jak każdego roku, Ewangelicka Wspólnota Zielonoświątkowa w Walimiu wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu zorganizowała dla osiemdziesięciorga dzieci w wieku od 2 do 12 lat z terenu Gminy Walim „Gwiazdkową niespodziankę”. Rozdanie prezentów gwiazdkowych odbyło się  w dniu 29 stycznia 2012 r. i poprzedzone było koncertem dla dzieci zorganizowanym przez młodzież z Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej z Legnicy. Paczki przygotowane zostały stosownie do wieku a znalazły się w nich  m.in. przybory szkolne, zabawki i odzież. Poniżej zamieszczamy relację z "Gwiazdkowej niespodzianki" widzianą okiem aparatu.