UCHWAŁA NR XXIX/169/2008

RADY GMINY WALIM
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity. Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728) Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Bodurka

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Walim (PDF 1,04 MB)