Aktualności

Gmina Walim podpisała umowę na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.  

Planowany okres realizacji Programu:  marzec 2023 r. –  grudzień 2023 r.

Gmina Walim podpisała umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Planowany okres realizacji Programu:  marzec 2023 r. –  grudzień 2023 r.

Ośrodek Pomocy Społeczne w Walimiu, został upoważniony prze Wójta Gminy Walim do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ważne: wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. poszukuje tzw. Rodzin wspierających, chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Informujemy, iż 15 grudnia 2022 r. została uchwalona ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. To kolejna pomoc, mająca na celu wsparcie m. in. gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze, tym razem dla gospodarstw ogrzewających się gazem ziemnym.

Świadczenie w przeciwieństwie do dotychczas znanych rozwiązań nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającego z opłaconych faktur za dostarczenia paliwa w postaci gazu ziemnego. Refundacja podatku VAT ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu faktury za paliwa gazowe we wskazanym okresie.